ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η asthenofora365 έχει συνεργασία με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες. Με 24ωρη υγειονομική κάλυψη, στέκεται δίπλα στους εργαζομένους σας και τους παρέχει ασφάλεια και αμεσότητα σε ότι χρειαστούν. Πραγματοποιεί διαλέξεις στους εργαζομένους σας, δίνοντάς τους οδηγίες με σκοπό την εξασφάλιση της ασφαλούς εργασίας αλλά και παρέχοντάς τους γνώσεις πρώτων βοηθειών. Εάν εκτελείται κάποιο κατασκευαστικό έργο μην διστάσετε να μας καλέστε διότι η asthenofora365 μπορεί να σας παρέχει και την ποσότητα τω ασθενοφόρων αλλά και την σωστή ποιότητα παροχή υπηρεσιών.

16/12/2002. ÔÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÐÑÏÁÓÔÉÁÊÏÕ ÓÉÄÇÑÏÄÑÏÌÏÕ ÓÔÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÔÙÍ ÓÐÁÔÙÍ ,ÓÔÇ ÄÏÕÊÉÓÓÇÓ ÐËÁÊÅÍÔÉÁÓ ÊÁÉ ÓÔÉÓ Á×ÁÑÍÅÓ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÅ Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ×ÑÉÓÔÏÓ ÂÅÑÅËÇÓ.